Dvaryoim. [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ רעטעו...

Email: ads@dvaryoim.com Feb. 8 1") 5:46 6:58 s:ss 9:34 10:02 10

ny-rrp Illu nuyn $40,000 179 Email: N hS'k Phone: [email protected] pxn 718.475.1300 718.475.1355 NYRE cou VV'YVVY vyv-np AVAILABLE [email protected]:ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 :ליעמ-רעטעוו 46 - 33° : 49°-33° :ןגראמ íñ×í ð® a ó−×îð−¾ a ö³ìí ð® (דלעפנירג) ו"יה ןרעטש ריאמ םייח 'ר ב"סמוו - ו"ינ םהרבא :ןתחה Mosdos Satmar V%el Moshe, Joel nnp rp ni101n 115 UU'-rn 11K -nnžn 11K 1 ' u 'n 845-782-8800 #318 Fax: 845-230-7679 Email: [email protected] xnü»nדבר יום ביומו - dvaryoim. דערהאלט טעגליך דעם פאפולערן און שטערקסטן טעגליכן בלעטל אין וויליאמסבורג, ״דבר יום ביומו״, דא אויפ׳ן טשענעל.Email: [email protected] V"Ytvn 845-662-3137 845-425-1313 430 - 280 718-303-4300 550 - 360 S'"t+v 146 Penn '"5 n"'ö 8:15 nnnv 9t5'P 106 South 8 '"5 n"'ö 8:00 nnnv 8 P"' inn 9:00 nnnv Innnt± 53 Lorimer #1-B '"5 N Inn 8:00 nnnv 9t5'P ./Ä/CñÞOî) nntDID D'P01Yñ n-lVb1 -nnyb ny n:llth ny ,n-puynn South 3-4 & 5th st. 11:00- s:oonyva nnnnEmail: [email protected] 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 430 — 330 420 - 360 5:51 7:03 s:4S 9:24 9:47 10:11 11:46 12:16 3:13 4:29 5:41 rip par rnxn arm' ny'pv In-I - '"i 1"' 71"') 576 Wythe 'FIN 8:30 rnnv 500 118 Middleton app' 11:45 nyva Imn+ 216 Lynch N"ta+v 8:30 mnv 173 200 Wallabout #21) inn 37 Throop vnyn inn inn 8:20 rnnv.din yarden merlot by $23.99 $25.99 reg. $2299 teperberg impressions cab sh2.99 reg. $1999 bartenura moscato by $9.99 reg. $11.99 many more specials The tables on this page indicate the Torah portion for specific days. Click the name of the portion to view Rabbi Shefa's midrash and suggested practices from Torah Journeys.. These tables indicate the traditional Diaspora date for each portion.7:30 6:45 myn nunnl 347-482-4435 ...Yin t,u3 us.570.2905 718-8æ-0888 nrnnn, ump N 711234.3330 info @ past'tu.org nnn - ATTENTION HOMEOWNERS AND MANAGERS:NJbJ nj'na nav :v-nnn 'n rpyv :vmnn nntn '1 rpyv Inv nnN i"yn 'N p nv:nn 'm nnvn vrvn N vrpn N pr a-la 718.303.9123 mvv A.D. L. SKILLS JOB TRAININGAll new Products will have the Warranty Periods listed above, subject to applicable local law. Certain "end of life", sell out or discontinued Products may have a shorter Warranty Period; this will be clearly marked at the time of purchase and the given Warranty Period will be stated at that time. Refurbished Products purchased from …[email protected]:ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 :ליעמ-רעטעוו 55 -46° : 55° - 54° :ןגראמ íñ×í ð® a ó−×îð−¾ a ö³ìí ð® (סייוו) ו"יה רעגניוועל ףסוי םולש 'ר ב"סמוו - ו"ינ יכדרמ :ןתחהץקמ גאטסניד. העיקש ק"פל פ''שת ולסכ ו''כ Dec. 24, '19 םרפסמלו םיבכוכה תאצ הכונח 'ב:םינמז )718) 384-4190 סיפא (718) 384-4631 סקעפ [email protected] ליעמיא[email protected] ןגראמ ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ ןתחה דצ ק"פל ב''פשת טבש ו''ט Jan. 17, ‘22 טבשב רשע השמח 44 25° 34 25° ןכדש הלכה דצ a םיכודיש a )סקאל( ו"יה ץטראווש לאוי 'ר ב "סמוו - ו"ינ ןרהא :ןתחה) רעגרעבנייוו( ו"יה See g a young energetlcmaeto e as a ow ora rl t 9 year o oy,p yslca y delayed. Payment through Board of Ed. Sensitive individual, some experience with kids.,nrn at'" awn vrtpa nnN mn nn 21 '21 a-aon91- 'n 241 Street mm mm .-myn "1 lym-lp man pp Sinn 3:30 rthp rnK nyn amn xrnnn amn mun awn 834 Bedford Ave Brooklyn, NY [email protected] pns' - - pn» )nnn - - - - - - on-12N nn9v - N5'PY - - - 7 Israel Zupnik GREAT NEWS! The Raindrop Technique-essential oil massage is now free of charge! Call to inquire if you are eligible. years. I MASSAGE THERAPY CENTER 347-987-7426 WALLABÖUT experieace PERSONAL SERVICE high end natural and lab grown diamond jewelryBARON Medela Nursing Pumps MEDICAL SUPPLIES G Fully covered - Same day delivery 718-486-6164 Get your Compression Stockings fully covered by insurance177 Harrison Ave. 6:30 9:00 12:00 9:00119 un 6:30 n 10:00119 Nan 50% 5% ORII 119 DOPYÐ -IY"R REG BAL OIÐRÐO IMM ID SPR ltnympN1 :ÐOPYU 877.544.7264Dvar Yoim Inc. 320 Roebling St # 402, Brooklyn, NY 11211. (718) 384-4190. Contacts. General information. Reviews. Compliment this business. High quality 0 Good service 0. Polite staff 0 Wide selection 0.Moses recounts that all of the Israelite warriors who left Egypt died, as God had intended, and the people continued their wanderings and defeated their enemies. (2:14-3:11) Moses reiterates that the Land of Israel was allocated to the Israelite tribes. (3:12-22) Podcast On D'varim. English Translation of D'varim.216 vtl'½x-155 43 92 45-212N2 101 565 625 193 99 203 spa 255 9't'P n+nn n+nn 187 187 800 nyv 800 nyv nil In 261 261 SHOMRIM WILLIAMSBURG '"i sspvnyn inn '"i 1"'.din yarden merlot by $23.99 $25.99 reg. $2299 teperberg impressions cab sh2.99 reg. $1999 bartenura moscato by $9.99 reg. $11.99 many more specialsUnited Talmudical Academy 'Torah V'Yirah' 1"02 82 Lee Avenue • Brooklyn, NY 11211 • Tel: 718.963.9260 • Fax: 718.963.0604 • Email: [email protected] Information on Eshet Chayil. Eshet chayil is a 22-verse poem found in proverbs 31, verses 10-31, which delineates qualities of an ideal Jewish woman. This prayer is traditionally read before the Kiddush wine blessing as families welcome in Shabbat on Friday evening. This is a custom many believe originated with the mystics in Tzfat [email protected] ןגראמ ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ יחיו גאטסניד ק"פלב''פשתתבט' Dec. 14, ‘21םרפסמלו תבטב הרשע 52 37° 53 51° ןכדש הלכה דצ a םיכודיש a ןתחה דצ )דלעפנעזאר( ו"יה רעפיול ריאמ לארשי 'ר188 Keap ny½yp 134 Franklin N"+v 482 Park hayy:v 11:30 nyva Irnn+ 547 Bedford 8:00 nnnv 609 Irnna½ 29 Wilson 2F1. '"5 pnŸ' 6:45 rnnv Irnn+!2:00 inn 143 01.1 718-387-4985 218 ! 'N IN 427 BROADWAY, BROOKLYN, NY 11211 7:15 IN - 'o - pn nprr± nrm : [email protected] pns' - - pn» )nnn - - - - - - on-12N nn9v - N5'PY - - - 7 Israel Zupnik GREAT NEWS! The Raindrop Technique-essential oil massage is now free of charge! Call to inquire if you are eligible. years. I MASSAGE THERAPY CENTER 347-987-7426 WALLABÖUT experieace PERSONAL SERVICE high end natural and lab grown diamond jewelryBARON Medela Nursing Pumps MEDICAL SUPPLIES G Fully covered - Same day delivery 718-486-6164 Get your Compression Stockings fully covered by insuranceEmail: [email protected] 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 870-680 '"i inn Waverly Gardens 730-690 213 Hewes n"lt: 24 Taylor 290 Wallabout 460 805 Bedford #1-R 180 Hooper #21 31 541 118 609 I I Flower #G-4 '1 own oun 264 nt:vn nt:v nt:vn nt.v nt:vn nt:v nt:vn nt.v av inn '"i inn n'DINn inn '"i inn '"i inn '"i '"i inn '"i '"i inn '"i inn '"intpn FREE RENT & UTILITIES 347-292-9092 813.400.3453 D'v-m 151"N $450 FIRST Hard Money Loans 90/1000/0 purchase Cell: 917.947.9781 Office: 201.649.8111"NPN" "n 1'Nn * * * * * NEW ADDRESS * Rodney Btwn Lee & Marcy (Bsmt) Next to Satmar Chider Building 718-802-1122 lymp Attorney advertising, past results no guarantee- 5:15 '1 $30 tyvrnw 82 LEE AVE. 4:OOAM TO 7:OOAM 239 LEE AVE. 4:30AM TO 7:OOAM 690 MYRTLE AVE. 4:30AM TO 7:OOAM 'pn vyvvv vtn '"3 nnañrn arvñn"NJIIIJJ vymbpy-l anrbn y±psnv nuv 115 N'Tn TIN von 718.873.0756 UVPYV 'Yoplllp vpw 718.304.5328 NATRUNEI@GMAILCOM Text: DONATE 718\37.0055 rnv - winter merchandise 160 Wallabout St. No required Great pay 718-431-2800 '(550 woayp N psv WE ARE LOOKING FOR PARAS IN WILLIAMSBURG! Great opportunity for girlsnyua nnunn OYUO 5 IIN awn 119 $145 ovorn :021Npo.-i 1' 21 81 4G yo.na Free! Verizon 4G sim Card & Activation on all Verizon prepaid plans SS Sprint PlanNEED HELP FILING FOR UNEMPLOYMENT? YOU CAN BE ELIGIBLE FOR PANDEMIC UNEMPLOYMENT EVEN WITH NO WORK HISTORY GIVE US A CALL AT 718-954-7658 BUNGALOWS FOR RENT - South Fallsburg - special price for groups..nnn:) mm V'TDn N"v+v ttt YVY '3 a-nn nvn-rpn .00 8:15 - rnopnn n)'1Y D"nN1 10:00 - 3:30 12:15 rngpn 7:20 - 6:29 - 7:30 - nnopnn 3"r1N1 9:45 - 7:30 -nnnnn 'D '2 muna s:oo 401 NY-59 4 Blueberry Hill Rd, Monsey, NY 16952 spring valley NY 10977 n'np Elementary 465 Viola Rd, valley NY nmnn T.ooFax: 718-384-4631 Email: [email protected] לאוי תירק רוביצה לוק-יסנאמ רוביצה חול-פ"ב 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 המורת גאטשרענאד Feb. 15'סמל ח"ר-טבש 'ל '18 ח"עשת םינמז רחשה תולע המחה ץנY'alwn 11171711 awn nwu 'N IIN PERSONAL UP 911A14.6611 qnnun 276 Marcy Ave.. nngyn 139 Lynch St. nngyn Il:ðo 9:00 718.215.1399 84 Ross St • nngynAddress: 320 Roebling St Ste 402 Brooklyn, NY, 11211-6262 United States Phone: Website: www.dvaryoim.com Employees (this site):He replied, “You, too, go back (do teshuvah )!”. Acheir answered, “Have I not already told you that I have heard from behind the Veil, ‘Return you backsliding children chutz mei’Acheir — except for Acheir.’. ”. This exchange between Rabbi Meir and his teacher is enigmatic. nnn v.np N neon D'uta5n 5Nr I'N 549 Bedford Ave we early 7:00 12:00 119 .CRC. STAY TUNED. FARMS ok? [email protected] 347-558-6813 N INP IIN INDVAR (database, field, criteria) The DVAR function syntax has the following arguments: Database Required. The range of cells that makes up the list or database. A database is a list of related data in which rows of related information are records, and columns of data are fields. The first row of the list contains labels for each column.188 Keap ny½yp 134 Franklin N"+v 482 Park hayy:v 11:30 nyva Irnn+ 547 Bedford 8:00 nnnv 609 Irnna½ 29 Wilson 2F1. '"5 pnŸ' 6:45 rnnv Irnn+in united jewish organizations of williamsburgh and north brooklyn 32 penn n.y. 11249 643-9700. fax: (718) 813-1817 non met council i'n 10:305:01 6:13 8:58 9:34 10:17 10:41 12:55 1:36 5:33 7:38 nnva par par mvp ny'pv Apr. 18 X" '19 V"Ytvn 718-384-4190 Fax: 718-384-4631 Email: [email protected]#18-52 Nov. 18, 2021 490 - 440 pru - - nuÑ nD5u - nbu nuN unN0 - nuÑ - nunn num unN0 - num mn unN0 - nuÑ rp — pnY' unN0 - nuN Yoon - nuÑThe first & still the best Jewish Classifieds. Serving Brooklyn, Monsey, Lakewood, Passaic, Baltimore & more. Homes, Apartments, Jobs, For Sale, & [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ רע טעוו 41° 35° טנייה 47° 32° ןגראמ הלכה דצ a םיכודיש a ןתחה דצ)ןאמכייט( ו"יה ³¢£ ±¦ ¦ £ 'ר ב"סמוו - ו"ינ השנמ המלש :ןתחהFootwear MENS 312 Marcy LAST CHANCE! DEADLINE JUNE 30 tot Williamsburg and Surrounding AyeaS Nayn pa 9:00 12 - 3 New law requires a licensed master plumber to inspect all* NYC'sGet All Your Plumbing Woes Taken Care Of The Best Hickory NC Plumbers Of A&B Plumbing. Call (980) 217-8485 Now!Complete Dvar Yoim online with US Legal Forms. Easily fill out PDF blank, edit, and sign them. Save or instantly send your ready documents.pny app' JUNE. 23 TAHARE NU nngn 347.338.0795 '1 05111 OOPIJO [email protected] ntTNnn 10:00 l"nn.aa 'O mf?$6 Yin FREE RENT & UTILITIES ?awn anEmail: [email protected] 845-662-3137 845-425-1313 840 - 670 718-303-4300 - 750 59 Taaffe 3Fl. 79 2 fl cor He ard 123 south 8 21 Walton ee Gardens 34 Rutledge 570 Wythe 251 103 Division 92 V 240 182 55 173 137 -as-1187 136 vs't:nsv 9 Sam Law sun Flower - inn '"i inn inn n": inn '"i n": inn [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ ךתולעהב ךאווטימ ק"פל פ''שת ןויס ח''י Jun. 10, ‘20 םרפסמלו רעטעוו 82° 71° טנייה 81° 68° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)שטיוואקשאמ ( ו"יה ןיילק ךורב 'רEmail: [email protected] Feb. 8 1") 5:46 6:58 s:ss 9:34 10:02 10:26 12:10 12:43 3:55 5:22 6:35 rnsy par par arm: '21 845-662-3137 845-425-1313 360 - 250 380 - 260 Inn - Inn - Inn - - 'Inn - - - - Inn - 5 Lynch 6 fl. nnav n"lö 165 Spencer st 718-303-4300 250 - - pr.'S' - vwn-mn > < nnn FEB 16 -17 l.mn Yp.wn . D I " n IIN718-305-7083 718-305-7086 718-305-7089 EY ATTENTION HOMEOWNERS AND MANAGERS: You may not be aware! NYC's new law (LL 152* ) requires periodic inspectionEnglish, communication, computer skills a must. Email resume: [email protected] 718-486-6098 347-394-3216 N 347-661-5031 347-541-0479 .nyvFitness Class for Monday and Wednesday To reserve your slot please call the program coordinator 718.254.8700 Ni m hours: &PARCARE 445 PARK [email protected] pns' - Innn vnyn - )nnn - - nvt - Innn nvn - - - pn» pns' - "nn 1257 38 St '"T pynuj nun n nnnun 71"ŸnN 1 - 173 Franklin Ave. #3 linn "nn 104 Wallabout Street (7 18)707-1050 WE ARE LOOKING FOR PARAS IN WILLIAMSBURG! We have that perfect treat to applaud your proud performer!! Get them a "Sprinkles Giff Card"Email: [email protected] 845-662-3137 845-425-1313 - 370 718-303-4300 500 - 400 p"2tz.' '"i pvt:v inn 461 Flushing #2-B 141 144 43 165 Franklin #3 691 Bedford 306 284 (west) 180 131 nnnn inn '"i + inn '"5 '"i inn '"i -"n inn S'"t+v inn S'"t+v pny inn '"i inn '"5 inn any: pvtsv N"t+v inn '"5 inn '"i '"i -"n inn '"i inn V') pnŸ' '"i inn '"i inn66∞-53∞ −òîïè š"ë¾ 71∞-57∞ −òîïè èê¬−−þõ 78∞-56∞ −òîïè èꬾþ¼òêð øòèòå å íéëåãéù íñ×í −ëê ö³ìí ö³ìí −ëê (אדויריאמר"ב)ב"סמוו י"נ ïàîìà÷ ìãðòî ה"ומ י"נ íìåùî ìà÷æçé ÷çöé (לאומשהשמר"ב)ב"סמוו י"נ ùèééã éëãøî ה"ומDvar: 30 Minutes to Nourish Your Soul. Perek on a Pod Chapter 5: Numbers, Names and Needs presented by Rabbi Avi Heller. Rabbi Heller is the OU's Regional Director for Synagogues in NJ and Rockland County and east side director for the Manhattan Jewish Experience. He earned a BA from BU, an MA from Revel and semicha from [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ תומש גאטנאמ ק"פלא''פשת תבט 'כ Jan. 4, '21 םרפסמלו רעטעוו 46° 35° טנייה 43° 32° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)ףפאקזיומ( ו"יה ןייטשלרעפ יכדרמ לאוי 'ר[email protected] - - pns' - )nnn - vnyn - - 19R 106 S Madison Ave KNIT COLLARS 7:00 1:00 119 • SLIPS 187 Hooper St 718-782-9212 • SUMMER I BECAUSE YOU DESERVE IT!!! MASSAGE THERAPY CENTER Schedule a massage today. 718-666-3963. Medela pump in style Max Flow" MASSAGE THERAPY CENTER medela 718-486-6717 a-med Available through insurance zes917-696-0753 t"? - [email protected] 718-504-5760 Pin - city & upstate - & - nnlT Looking to change apartment for shvwus from Monsey to Wmsbg, hatzlacha grocery area. 845-200-0445!umn'J $60 urnn'J $30 !lrprl 'fin nnnvn 347-581-5180 [email protected] AUTOMATIC PHONE SYSTEM: 718.524.3601 646-270-1420 [email protected] 845-324-1174 'vmn awnnQuick steps to complete and e-sign Dvar yoim kj online: Use Get Form or simply click on the template preview to open it in the editor. Start completing the fillable fields and carefully type in required information. Use the Cross or Check marks in the top toolbar to select your answers in the list boxes. Utilize the Circle icon for other Yes/No [email protected] y„-nn - )nnn - 'vnyn - - Innn - )nnn nnnv - Innn - - 2"9wn 165 230 Maple Ave "nn y'myn 8:00 $12 5:00 Medela pump in style Max Flow" Available through insurance Ships for free! within 24 hours! medela 718-486-6717 d NEW! a-med ðappþgs Marks & Spencer [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ ךאווטימ ק"פלא''פשת טבשד''י Jan. 27, '21 םרפסמלו רעטעוו 42° 30° טנייה 34° 20° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)שטייד( ו"יה שטיוואקסאמ יבצ ילתפנ ברהCharlie Puth - One Call Away [Official Video]From Charlie's debut album Nine Track Mind!Download/Stream: https://Atlantic.lnk.to/NineTrackMindID Exclusive Ni...umn'J $60 urnn'J $30 !lrprl 'fin nnnvn 347-581-5180 [email protected] AUTOMATIC PHONE SYSTEM: 718.524.3601 646-270-1420 [email protected] 845-324-1174 'vmn awnn. Fax: 718-384-4631 Email: [email protected]Dvar Yoim. Dvar Yoim. About us. Archive. Price Sheet. Dva I ln9T nn9u nnnu nun 845.400.8599 44-330-818-0354 077-202-9826 nil"n 'n 202 Rutledge St. vmp 5:50 VJ"n vrrpn 718-866-4111 n n 1 n n±na n»nan nnnnn 'D '2 muna s:oo 401 NY-59 4 Blueberry Hill Welcome to Beth Jacob Congregation. 7020 N. Main Street. Dayton, OH 45415. 937-274-2149. [email protected]. Rabbi Leibel Agar. Holy Trinity Ukrainian Catholic Church, Silver Spring, Maryland. 1,525...

Continue Reading